АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД ПЕРНИК

 

(за търсене в таблицата натиснетете Ctrl+F)

 

Или по номер на дело:

483/2011  37/2012  23/2012  7/2012  39/2012  45/2012  88/2012  76/2012  286/2011  92/2012  59/2012  18/2012  22/2012  375/2011  460/2011  2/2012  436/2011  91/2012  13/2012  11/2012  440/2011  32/2012  3/2012

 

СПРАВКА
за влезлите в сила съдебни актове през месец СЕПТЕМВРИ

 

Вид дело № / год.

Съдебен акт

Резултат

Дата на влизане в сила

Административно дело No 59/2012

Решение от 30.03.2012г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на М.М. *** против заповед за полицейско задържане № 77/5.ІІ.2012 г. на полицейски служител от Първо РУП при ОДМВР Перник. Осъжда М.М. *** да заплати на ОДМВР Перник сумата 150 лева, деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване с касационна жалба в 14-дневен срок от съобщаването му чрез изпращане на препис на страните пред Върховния административен съд.

18.04.2012г.

КАНД No 112/2012

Решение от 29.03.2012г.

ОТМЕНЯ решение №32 от 31.01.2012 г. на Районен съд - Перник, постановено по НАХД №1651 по описа на съда за 2011 г., с което е потвърдено НП №4112/08.08.2011 г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Перник, издадено срещу С.М.К., като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ НП №4112/08.08.2011 г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Перник, издадено срещу С.М.К., с което за нарушение чл. 21, ал. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) му е наложено административно наказание „глоба” в размер на 100 (сто) лв. на основание чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

29.03.2012г.

КАНД No 76/2012

Решение от 28.03.2012г.

Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОтменя решение №419 от 23.12.2011 г. по адм. /гр./ дело №1251/2011 г. на Районен съд - Радомир и връща делот за ново разглеждане от друг състав. Решението не може да се оспорва.

28.03.2012г.

КАНД No 84/2012

Решение от 28.03.2012г.

Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА решение №4 от 16.12.2011 г., постановаено по гр.дело №4901/2011 г. по описа на Районен съд гр. Перник. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

28.03.2012г.

Административно дело No 286/2011

Решение от 27.03.2012г.

Отменя по искане на Л.В.Г. Заповед № 1772 от 03.09.2010г. на Кмета на община Перник, с която се одобрява проекта на ПУП-ПР и ПЗ на част от кв. 29 по плана на с. Дивотино, общ. Перник, в частта изменение на плана за регулация между УПИ ІХ-645 и УПИ VІІІ 644, 649. Прекратява производството по АД № 286/2011г. по описа на Административен съд Перник по отношение на Ю.Л.В.. Решението може да се обжалва в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Република България.

24.04.2012г.

Административно дело No 436/2011

Решение от 27.03.2012г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на “Финанси и Кредит-08” ЕООД, срещу Заповед №ДК-19-Пк-12 от 02.11.2011 г., на Началник Сектор Перник при РДНСК – Югозападен район, с която е забранено ползването не по предназначение на сграда №9, административно битова със ЗП-1008 и РЗП 2520, съгласно Акт за общинска собственост №188/13.11.2003 г., собственост на “Финанси и Кредит-08” ЕООД, представлявано от Г. Б. Л., а като “Дом за възрастни хора ІV сезона” от “Финанси и Кредит-08” ЕООД без да е въведено в експлоатация по законовия ред.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване, съгласно чл.215, ал.7 от ЗУТ.

27.03.2012г.

Административно дело No 78/2012

Определение от 27.03.2012г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.С. *** срещу решение № ********** от 10.02.2012 г. на Директор на ТП на НОИ/РУ”СО”– Перник. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 78 по описа на съда за 2012г.Определението ПОДЛЕЖИ на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от неговото съобщаване на страните.

22.9.2012г.

КАНД No 105/2012

Решение от 27.03.2012г.

Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ решение № 398 от 18.01.2012 г. на Районен съд–Радомир, постановено по НАХД № 580 по описа на съда за 2011г., с което е отменено наказателно постановление № Р-10-1083/26.10.2011 г. на Заместник-председател на Комисия за финансов надзор, издадено срещу „Бесттехника ТМ – Радомир” АД и ВРЪЩА ДЕЛОТО за разглеждане от друг състав на Районен съд – Радомир.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.  

27.03.2012г.

КАНД No 66/2012

Решение от 27.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1070 от 29.ХІІ.2011 г., постановено по нах дело № 1481/2011 г. по описа на Районен съд Перник. Решението е окончателно. 

27.03.2012г.

Административно дело No 76/2012

Определение от 26.03.2012г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на С.С.Ж.,***. ПРЕКРАТЯВА образуваното административно дело № 76 по описа на Административен съд - Перник за 2012 г.
Определението подлежи на обжалване в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

24.04.2012 г.

Определение №5846 от 24.04.2012 г. на ВАС

ОСТАВЯ В СИЛА определение №54 от 26.03.2012 г. по адм.дело 76/2012 г. на Административен съд Перник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

КАНД No 41/2012

Решение от 26.03.2012г.

ОТМЕНЯ решение № 1117, постановено по нах дело № 1558/2011 г. по описа на Районен съд Перник, В ЧАСТТА, с което е потвърдено НП № 34-0000155/3.ІХ.2011 на Началник ОО КД ДАИ – гр. Перник, като ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 34-0000155/3.ІХ.2011 на Началник ОО КД ДАИ – гр. Перник, в частта с която на Р.П.Р. *** на основание чл. 96а, ал. 3, пр. първо от ЗАвтПревози е наложена глоба в размер на 500 лева, за това, че на 09.ІІІ.2011 г. в гр. Перник , кв. Иван Пашов – спирка, посока гр. Перник, по време на работа е извършвал превоз на пътници по автобусна линия София – Перник, под форма на “случаен превоз”. Решението не подлежи на обжалване.

26.03.2012г.

КАНД No 48/2012

Решение от 26.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1024, постановено по нах дело № 792/2011 г. по описа на Районен съд Перник.Решението е окончателно.

26.03.2012г.

КАНД No 59/2012

Решение от 26.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 863 от 11.11.2011 г. на Районен съд - Перник, постановено по н.а.х.д.№1183 по описа на съда за 2011 г., с което е изменено НП № 2315/31.05.2011 г. на Директор на Дирекция „Пътни такси и разрешения за специално ползване на пътищата” при Агенция „Пътна инфраструктура” - София, издадено срещу Д.Б.К.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

26.03.2012г.

КАНД No 69/2012

Решение от 26.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1128 от 19.12.2011 г. по описа на Районен съд - Перник постановено по н.а.х.д. №1054/2011 г., в частта с която е потвърдено наказателно постановление №2880/23.06.2011 г., на Началник сектор ”Пътна полиция” (ПП) към ОД на МВР – Перник. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

26.03.2012г.

КАНД No 78/2012

Решение от 26.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1007 от 08.12.2011 г. по н.а.х.д. №1334/2011 г., Районен съд - Перник, с която е отменено наказателно постановление №339 от 13.04.2011 г. на Заместник-началник на Митница Столична, издадено срещу Р.С.Т. ***.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

26.03.2012г.

КАНД No 104/2012

Решение от 23.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1135 от 15.12.2011г. на Районен съд-Перник, постановено по НАХД № 1507 по описа на съда за 2011г. В ЧАСТТА, с която е потвърдено НП №34-0000151 от 08.08.2011 г. по отношение на наложеното за нарушение по чл. 62, ал. 1, изр. 1 от Наредба №33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България на МТ административно наказание „глоба” в размер на 1 500 (хиляда и петстотин) лв. на основание чл. 94, ал. 2 от ЗАП. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

23.03.2012г.

КАНД No 89/2012

Решение от 23.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №970/14.12.2011 г. на Районен съд - Перник, постановено по НАХД №948 по описа на съда за 2011 г., с което е отменено наказателно постановление №23-2302335/22.03.2011 г. на Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Софийска област, издадено срещу ЕТ ”Елегант – Б – Богомил Георгиев”, гр. Перник, с ЕИК *** и управител Б.Г., за нарушение на Кодекса на труда. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

23.03.2012г.

Административно дело No 39/2012

Определение от 22.03.2012г.

Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.Д.П.в - Областен управител на Област Перник, срещу решение №9 и решение №12, приети по протокол №3 от 29.12.2011 г. на Общински съвет - Ковачевци. ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №39/2012 г. по описа на Административен съд - Перник. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС в 7-дневен срок от съобщението му на страните.

14.7.2012г.

Определение №9464 от 29.06.2012 г. на ВАС

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ частната жалба на областния управител на област Перник против определение №28/22.03.2012 г. по адм. дело №39/2012 г. на АС-Перник. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №5474/2012 г. на трето отделение на ВАС. Определението подлежи на обжалване пред петчленен състав на ВАС с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението на страните,че е изготвено.

Административно дело No 88/2012

Определение от 22.03.2012г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на В.Г.М. *** против решение № 94, взето с протокол № 4 от 16.ІІ.2012 г. на Общински съвет Перник. ОСЪЖДА В.Г.М. *** да заплати по сметка на Административен съд Перник сумата 10 /десет/ лева – дължима държавна такса. Прекратява производството по административно дело № 88/2012 г. по описа на Административен съд Перник.
Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС на РБългария, в 7-дневен срок от съобщението до страните, че е постановено.

09.05.2012 г.

Определение №6541 от 09.05.2012 г. на ВАС

ОСТАВЯ В СИЛА определение №53 от 22.03.2012г. постановено по адм.дело №88/2012г. на Административен съд-Перник.Определението е окончателно.

Административно дело No 90/2012

Определение от 22.03.2012г.

Прекратява производството по административно дело № 90/2012г. по описа на Административен съд Перник, образувано по жалба на Е.М.Б.,***. Изпраща делото на Районен съд Перник за разглеждане. Определението не подлежи на обжалване.

 

Изходящ № 216 от 22.3.2012г.- Изпратен на РАЙОНЕН СЪД - ГР.ПЕРНИК

КАНД No 71/2012

Решение от 22.03.2012г.

ОТМЕНЯ решение № 927/18.11.2011 г. на Районен съд–Перник, постановено по НАХД № 1138 по описа на съда за 2011г., като ВМЕСТО НЕГО ПОСТАНОВЯВА: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 0035810/28.05.2011 г. на Директор на ТД на НАП–София издадено срещу ЕТ ”Георги Борисов-2003” с ЕИК по БУЛСТАТ ***, със седалище и адрес на управление*** за нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1, б.”в” от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с чл. 7, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), като на основание чл. 104, ал. 1 от ЗЗО са наложени две административни наказания „имуществена санкция” в размер всяко на по 4 000 (четири хиляди) лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

22.03.2012г.

Административно дело No 2/2012

Определение от 21.03.2012г.

Оставя без разглеждане жалбата на Е.И.С. против заповед № ДК–19-Пк-13 от 06.12.2011г. на Началника на сектор Перник при РДНСК ЮЗР, с която е прекратено производството за забрана ползването на строеж „масивна постройка”, находящ се в УПИ VІ-4131, в кв. 316, по плана на гр. Перник.
Осъжда Е.И.С. с ЕГН ********** *** да заплати на РО НСК при РДНСК ЮЗР сумата от 150 лв., представляваща разноски за юрисконсултско възнагражадение.
Прекратява производството по адм. д. № 2 по описа на Административен съд - Перник за 2012г. Определението може да се обжалва в 7-дневен срок от днес за явилите се страни, а за останалите от получаване на съобщението.

30.03.2012г.

Административно дело No 91/2012

Определение от 21.03.2012г.

Прекратява делотоПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 91 по описа на Административен съд Перник за 2012 г., образувано по жалба на В.С.С. срещу заповед №209 от 07.02.2012 г. на Кмета на Община Перник ИЗПРАЩА по компетентност делото на Районен съд гр.Перник. Определението не подлежи на обжалване.

21.03.2012г.

Административно дело No 92/2012

Определение от 21.03.2012г.

Прекратява делотоОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ молбата на Политическа партия "Земеделски народен съюз", представлявано от С.П.Л. - председател, с което на основание чл. 166, ал. 2 от АПК във връзка с чл. 15, ал. 5 от ЗОбС се иска спиране на заповед 366/02.03.2012 г. на Кмета на Община Перник. Прекратява производството по адм. дело №92 по описа на Административен съд гр. Перник за 2012 година. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок от съобщението му на страните.

20.04.2012 г.

Определение №5696 от 20.04.2012 г. на ВАС

ОСТАВЯ В СИЛА определение №51 от 21.03.2012 г. по адм.д. №92/2012 г. на АС-Перник,с което е оставена без уважение молбата, с правно основание чл.166 от АПК във връзка с чл.15 ал.5 от ЗОС, на Политическа партия "Земеделски народен съюз", гр.София, представлявана от председателя С.П.Л.,за спиране изпълнението на заповед № 366/02.03.2012 година на Кмета на Община перник,скоято е прекратен договор за наем № 080230Р920 от 01.02.2008 година на недвижим имот общинска собственост,помещение от 95 кв.м.намиращо се в гр. Перник, ул.Търговска" №30. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно.

КАНД No 101/2012

Решение от 21.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1102 от 29.12.2011 г. на Районен съд - Перник, постановено по НАХД №1493 по описа на съда за 2011 г. В ЧАСТТА, с която е потвърдено НП №2745/07.06.2011 г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Перник, издадено срещу В.Д.Т. в частта, с която за нарушение и на основание чл. 175, ал. 1, т. 3, предл. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) във вр. с чл. 103, предл. 3 от ЗДвП са наложени административни наказания „глоба” в размер на 50 (петдесет) лв. и „лишаване от право” да управлява МПС за срок от 1(един) месец.ОТМЕНЯ РЕШЕНИЕ №1102/29.12.2011, постановено по НАХД №1493 по описа на съда за 2011 г. В ЧАСТТА, с която е оставена без разглеждане жалба срещу НП №2745/07.06.2011 г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Перник в частта, с която за нарушение и на основание чл. 183, ал. 3, т. 5, предл. 1 от ЗДвП във вр. с чл. 6, т. 1, предл. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30 (тридесет) лв. ВРЪЩА ДЕЛОТО на Районен съд – Перник за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по същество на заявеното оспорване срещу НП №2745/07.06.2011 г. на Началник сектор „ПП” при ОД на МВР – Перник в частта, с която за нарушение и на основание чл. 183, ал. 3, т. 5, предл. 1 от ЗДвП във вр. с чл. 6, т. 1, предл. 3 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба” в размер на 30 (тридесет) лв. при спазване указанията, дадени в мотивите на настоящото решение. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

21.03.2012г.

КАНД No 102/2012

Решение от 21.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1115 от 29.12.2011 г. по НАХД №1518/2011 г., Районен съд - Перник в частта, с която е отменено наказателно постановление №52/2009 от 07.12.2009 г. на Началник на Митница Перник, издадено срещу „Никола Дамянов – Коко 1” ООД с ЕИК по БУЛСТАТ 113514725, със седалище и адрес на управление в гр. Перник. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

21.03.2012г.

КАНД No 49/2012

Решение от 21.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №827 от 04.11.2011 г. по НАХД №1333/2011 г., Районен съд - Перник в частта, с която е отменено наказателно постановление №721/10 от 01.02.2011 г. на Заместник-началник на Митница Столична, издадено срещу Г.Б.Я. ***. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

21.03.2012г.

КАНД No 80/2012

Решение от 21.03.2012г.

Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА решение №991 от 20.12.2011 г. по НАХД №1375/2011 г., Районен съд - Перник в частта, с която е отменено наказателно постановление №1027/2010 от 26.04.2011 г. на Заместник-началник на Митница Столична, издадено срещу Б.М.А. ***. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

21.03.2012г.

КАНД No 98/2012

Решение от 21.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1063 от 15.12.2011 г. на Районен съд-Перник, постановено по НАХД № 1316 по описа на съда за 2011г.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

21.03.2012г.

Административно дело No 13/2012

Решение от 20.03.2012г.

ОТМЕНЯ заповед № 1994 от 08.12.2011г. на Кмета на община Перник, с която е наредено да бъде премахнат строеж от допълващото застрояване “навес пред гараж”, находящ се в УПИ ХVІІ-1259, кв. 49 по плана на с. Драгичево. ОСЪЖДА Община Перник, със седалище гр. Перник, пл. “Св. И. Рилски”1А, да заплати на Д.В.П.,*** разноски по делото в размер на 110 лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

20.03.2012г.

Административно дело No 45/2012

Решение от 20.03.2012г.

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на М.В.Т.,*** срещу отказ с рег. № 41 от 23.01.2012г. на началник на Първо Районно управление “Полиция” при ОД на МВР-гр. Перник. ОСЪЖДА М.В.Т.,***, с ЕГН ********** да заплати на ОД на МВР Перник деловодни разноски в размер на 150 лева. Решението може да се обжалва пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

19.06.2012 г.

Решение №8781 от 19.06.2012 г. на ВАС

ОСТАВЯ В СИЛА решение №38 от 20.03.2012 г. по адм. дело №45/2012 г. на Административен съд Перник. РЕШЕНИЕТО е окончателно.

КАНД No 31/2012

Решение от 20.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 910/18.11.2011г., постановено по н.а.х.д № 1127/2011г., по описа на Районен съд гр.Перник, с което е отменено наказателно постановление № 23-2301670 от 10.06.2011 г., издадено от директора на дирекция “Инспекция по труда” Софийска област.Решението не подлежи на обжалване.

20.03.2012г.

КАНД No 65/2012

Решение от 20.03.2012г.

ОТМЕНЯ решение № 1116 от 29.12.2011г. на Районен съд - Перник, постановено по НАХД № 1537 по описа на съда за 2011г. и вместо него ОТМЕНЯ наказателно постановление № 34-0000125 от 19.07.2011 г. на Началник Областен отдел (ОО) на КД „ДАИ” - Перник, издадено срещу И.П.И., с което за нарушения по чл. 7а, ал. 2, пр. 3 от ЗАвП и на основание чл. 105 от ЗАвП е наложено административно наказание глоба в размер на 200лева.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

20.03.2012г.

КАНД No 68/2012

Решение от 20.03.2012г.

ОТМЕНЯ изцяло решение № 960, постановено по нах дело № 1258/2011 г., по описа на Районен съд Перник, като ПОСТАНОВИ
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 34-0000130/19.VІІ.2011 г. на Началник Областен отдел “Контролна дейност” при ДАИ Перник, с което на Л.М.Е. *** на основание чл. 93, ал. 1, т. 1 от ЗАвтП е наложена глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.
Решението е окончателно.

20.03.2012г.

КАНД No 77/2012

Решение от 20.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА №1081 от 22.12.2011 г. по описа на Районен съд - Перник постановено по н.а.х.д. №911/2011 г. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

20.03.2012г.

КАНД No 83/2012

Решение от 20.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1192/10.01.2012 г. на Районен съд - Перник, постановено по НАХД №1781 по описа на съда за 2011 г., В ЧАСТТА МУ, с която е изменено наказателно постановление №23-2303420/12.10.2011 г. на Директор на Дирекция „ИТ” - Софийска област, издадено срещу „Европа експрес”ЕООД, гр. Перник в качество „работодател”, като наложеното за нарушение по чл. 403а от Кодекса на труда (КТ) административно наказание „имуществена санкция” в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лв. на основание чл. 414, ал. 1 от КТ е намалено на 150 (сто и петдесет) лв. на основание чл. 415в от КТ, поради преценка за маловажност на деянието. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

20.03.2012г.

Административно дело No 11/2012

Решение от 19.03.2012г.

ОТМЕНЯ заповед № 1991 от 08.12.2011г. на Кмета на община Перник, с която е наредено да бъдат премахнати два броя парници, находящи се в УПИ ХVІІ-1259, кв. 49 по плана на с. Драгичево.
ОСЪЖДА Община Перник, със седалище гр. Перник, пл. “Св. И. Рилски”1А да заплати на Д.В.П.,*** разноски по делото в размер на 110лева. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

19.03.2012г.

Административно дело No 22/2012

Определение от 19.03.2012г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на П.П.Г. *** срещу заповед №413/22.12.2011 г. на Кмета на Община Трън, с която е обявена процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имоти частна общинска собственост. ОСЪЖДА П.П.Г., ЕГН **********,***, да заплати на Кмета на Община Трън сумата от 150 лв., представляваща разноски в производството. ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 22/2012 г. по описа на Административен съд – Перник. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

12.04.2012г.

Административно дело No 375/2011

Решение от 19.03.2012г.

ОТХВЪРЛЯ оспорването на “ИКАД” ЕООД, ***, представлявано от Д.Г., за отказ за извършване на административна услуга (издаване на скица) за имот, находящ се в землището на гр. Трън по заявление вх. № 193/12.ІХ.2011 г. на ОСЗ Трън, като неоснователно. ОСЪЖДА “ИКАД” ЕООД, София, ул. “Славянска” № 36, представлявано от Д.Г. ***50 лева, деловодни разноски. Решението подлежи на касационно оспорване пред ВАС в четиринадесетдневен срок от съобщаването му на страните.

10.04.2012г.

Административно дело No 460/2011

Определение от 19.03.2012г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на К.С.Б.-Председател на Общински съвет гр.Радомир, с правно основание чл.145 от АПК във връзка с чл.32, ал.3 от Закона за администрацията /ЗА/, срещу заповед № АК-3 от 28.ХІ.2011 г. на Областен управител на Област Перник. ПРЕКРАТЯВА производството по адм.дело №460 по описа на Административен съд – Перник за 2011 г. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС, в седмодневен срок от съобщаването му.

30.03.2012г.

КАНД No 79/2012

Решение от 19.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 1005/08.12.2011г., постановено по НАХД № 832 от 2011г.по описа на Районен съд-Перник. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

19.03.2012г.

КАНД No 93/2012

Решение от 19.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 920 от 21.11.2011г. по н. а. х. дело № 1230/2011 г. по описа на Районен съд гр. Перник, с което е изменено наказателно постановление № 23-2302910 от 03.06.2011г. на директор на Дирекция "Инспекция по труда" Софийска област. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

19.03.2012г.

Административно дело No 18/2012

Определение от 15.03.2012г.

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Й.Д.М.,*** мълчалив отказ на Кмета на Община Радомир по заявление с вх.№АБ-94-00-378/2/ от 07.12.2011 г.  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 18/2012 г. по описа Административен съд – Перник. Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в седмодневен срок от съобщаването му на страните.

23.04.2012г.

Определение №5729 от 23.04.2012 г. на ВАС

ОСТАВЯ В СИЛА определение №20 от 15.03.2012 г. по адм. дело №18/2012 г. на Пернишки административен съд. Определението не подлежи на обжалване.

Административно дело No 440/2011

Решение от 15.03.2012г.

Отхвърля жалбата на Б.Ф.З. ***, срещу заповед №1355/24.08.2011 г. на Кмета на Община Перник.

15.03.2012г.

Административно дело No 483/2011

Решение от 15.03.2012г.

Отменя разпоредбите на чл. 12, ал. 1, т. 6; чл. 14, ал. 1, т. 6; чл. 37, ал. 2; чл. 45, ал. 3; чл. 46, ал. 3;, както и чл. 101, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Перник, приети с решение № 28 по протокол № 4 от 14. 12.2011г.. Оставя без разглеждане жалбата по отношение на чл. 22, т. 5 във вр. с чл. 27 и чл. 28 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Перник и в тази част прекратява производството по делото. Осъжда Общински съвет Перник да заплати на Община Перник разноски в размер на 270лв..Решението може да бъде обжалвано в 14 дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Република България.

18.03.2013 г.

Решение №3679 от 18.03.2013 г. на ВАС

ОСТАВЯ В СИЛА решение №24 от 15.03.2012 г. постановено по адм.дело №483/2011 г. на АС-Перник.Решението не подлежи на обжалване.

Административно дело No 7/2012

Решение от 15.03.2012г.

ОТМЕНЯ заповед № СП-5068/22.11.2011г. на Директора на Дирекция "Социално подпомагане"-Перник. ВРЪЩА делото като преписка на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" - Перник за ново произнасяне по молба-декларация № СП-9068 от 08.11.2011г. подадена от Т.Т.С. при съобразяване с мотивите изложени в решението. ОСЪЖДА Дирекция "Социално подпомагане" - Перник да заплати на Т.Т.С. разноски по делото в размер на 260 лв. Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС на Р България в 14-дневен срок от съобщаването на страните.

19.10.2012 г.

Решение №13033 от 19.10.2012 г. на ВАС

ОСТАВЯ В СИЛА решение №26/15.03.2012 г. по адм. дело №7/2012 г. на Административен съд - Перник. ОСЪЖДА Дирекция "Социално подпомагане"-Перник да заплати на Т.Т.С.,*** сумата от 150.00 /сто и петдесет / лева, разноски за настоящата инстанция. РЕШЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

КАНД No 55/2012

Определение от 15.03.2012г.

Отменя изцяло решението и връща за ново разглежданеОТМЕНЯ хода по съществото на делото, даден с протоколно определение от 29.02.2012 г.
ОТМЕНЯ решение имащо характер на определение №918 от 21.11.2011 г. на Районен съд - Перник, постановено по НАХД №1234 по описа на съда за 2011 г., с което оставена без разглеждане жалба от ЕТ”Марин Александров - Дорма” срещу наказателно постановление №11-448 от 17.06.2011 г. на Главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор” и е прекратено производството по делото.
ВРЪЩА ДЕЛОТО На Районен съд – Перник за продължаване на съдопроизводствените действия и произнасяне по съществото на жалбата срещу НП №11-448 от 17.06.2011 г. на Главен директор на Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор”, издадено срещу ЕТ”Марин Александров - Дорма”, при спазване указанията, дадени в мотивите на настоящото определение.

15.03.2012г.

Административно дело No 23/2012

Решение от 14.03.2012г.

ОТМЕНЯ заповед № И-1129/14.11.2011 г. на директора на Дирекция "Социално подпомагане" (ДСП), гр. Перник, потвърдена с Решение № РД 01-248/29.11.2011 г. на директора на Регионална дирекция "Социално подпомагане" (РДСП), гр.Перник. ВРЪЩА преписката на Директора на Дирекция "Социално подпомагане" гр.Перник, за ново произнасяне молба-декларация, вх. № И-1129 от 26.10.2011 г., при спазване задължителните указания по тълкуването и прилагането на закона, изложени в мотивите на настоящото решение. Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването на страните за неговото изготвяне.

29.10.2012 г.

Решение №13512 от 29.10.2012 г. на ВАС

ОСТАВЯ В СИЛА решение №21/14.03.2012 г., постановено по адм. дело №23/2012 г. по описа на АС-Перник. Решението не подлежи на обжалване.

Административно дело No 37/2012

Решение от 14.03.2012г.

ОТМЕНЯ изцяло заповед за прилагане на принудителни административни мерки № РД-14-21-96 от 16.І.2012 г. на Началник ОО КД ДАИ Перник. ОСЪЖДА ОО КД ДАИ – гр. Перник да заплати на Г.Б.Г.,*** сумата 10 лева, деловодни разноски. Решението може да се обжалва с касационна жалба пред ВАС в 14 дневен срок от съобщението до страните.

26.11.2012 г.

Решение №14893 от 26.11.2012 г. на ВАС

ОСТАВЯ В СИЛА решение №43 от 14.03.2012 г. постановено по адм. дело №37/2012 г. по описа на АС-Перник. Решението е окончателно.

КАНД No 74/2012

Решение от 14.03.2012г.

Отменя решение № 842 от 07.11.2011г. постановено по н. а. х. д. № 474 по описа на Пернишки районен съд за 2011г. и връща делото за ново разглеждане от друг състав на Пернишки районен съд.  Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протестиране.

14.03.2012г.

КАНД No 85/2012

Решение от 14.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 1123, постановено по н.а.х. дело № 1019/11 г., по описа на Районен съд - Перник. Решението не подлежи на обжалване.

14.03.2012г.

КАНД No 29/2012

Решение от 13.03.2012г.

Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение № 814 от 28.10.2011г. постановено по н.а.х.д № 634 по описа на Районен съд – Перник за 2011 година.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

13.03.2012г.

КАНД No 40/2012

Решение от 13.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 919, постановено по н.а.х.дело № 1236/11 г. по описа на Районен съд Перник.Решението не подлежи на обжалване.

13.03.2012г.

КАНД No 46/2012

Решение от 13.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 871 от 15.11.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 1383/2011 г. по описа на Пернишки районен съд, ІV-ти наказателен състав. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

13.03.2012г.

КАНД No 50/2012

Решение от 13.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1031 от 09.12.2011 г. на Районен съд- Перник, постановено по н.а.х.д. №1120 по описа на съда за 2011г., с което е отменено наказателно постановление № Пк-27-26 от 04.07.2011 г. на Началник сектор Перник при Регионална Дирекция за национален строителен контрол, Югозападен район /сега Началник Регионален отдел "Национален строителен контрол" Перник към РДНСК Югозападен район/.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

13.03.2012г.

КАНД No 52/2012

Решение от 13.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №349 от 11.11.2011 г. на Районен съд - Радомир, постановено по НАХД №464 по описа на съда за 2011 г., с което е потвърдено наказателно постановление №23-2301691 от 07.06.2011 г., издадено от Директор на Дирекция „Инспекция по труда” - Софийска област,срещу ЕТ "Димитър Димитров-Мидима-Д”, гр. Дупница. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

13.03.2012г.

КАНД No 88/2012

Решение от 13.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 36 от 12.08.2011г., постановено по НАХД № 42 по описа на районен съд Трън за 2011г.. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

13.03.2012г.

КАНД No 63/2012

Решение от 12.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №989 от 01.12.2011 г. на Районен съд - Перник, постановено по НАХД №292 по описа на съда за 2011 г., с което е потвърдено изцяло НП №217/24.01.2011 г. на Началник сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Перник, издадено срещу А.Й.А. за нарушение по чл. 21, ал. 2 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП), като на основание чл. 182, ал.1, т. 5 от ЗДвП са определени административни наказания „глоба” в размер на 200 (двеста) лв. и „лишаване от право” да се управлява МПС за срок от 2 (два) месеца. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

12.03.2012г.

Административно дело No 275/2011

Определение от 09.03.2012г.

Отхвърля искането за възстановяване на срока за обжалване на протоколно определение от 14.10.2011г. постановено по АД № 275/2011г. по описа на АС - Перник. по молбата на адв. Ч.Б..

22.10.2011г.

Административно дело No 32/2012

Определение от 09.03.2012г.

Отменя отказ обективиран в писмо изх. № РД01-05 от 05.01.2012г. на директора на Регионална дирекция “Социално подпомагане” Перник, с което Директора на Регионална Дирекция „СП” – Перник е оставил без разглеждане като просрочена жалбата на Е.И.Б. против заповед № Ц-2483 от 30.11.2011г. на директора на Д ”СП” гр. Перник . Връща преписката на Директора на Регионална Дирекция „СП” – Перник за произнасяне по същество по жалба вх. № 94ЕЕ-008 от 23.12.2011г. депозирана от Е.И.Б..

09.03.2012г.

КАНД No 67/2012

Решение от 09.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №1089/15.12.2011 г. на Районен съд – Перник, постановено по НАХД №892 по описа на съда за 2011 г., с което е изменено НП №0107074/09.09.2010 г. на Директор на ТД на НАП – София, издадено срещу „Интекс”ЕООД, гр. Перник, като наложеното за нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1 от Закона за счетоводството (ЗСч) и на основание чл. 47, ал. 3 от ЗСч административно наказание „имуществена санкция” в размер на 2 000 (две хиляди) е намалено на 500 (петстотин) лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

09.03.2012г.

КАНД No 30/2012

Решение от 08.03.2012г.

ОТМЕНЯ решение № 364 от 09.12.2011 г., по н. а. х. д. № 525 от 2011 г. на Районен съд гр.Радомир.ВРЪЩА делото за ново разглеждане от друг състав на Районен съд гр.Радомир при спазване на дадените указания.Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

08.03.2012г.

КАНД No 53/2012

Решение от 08.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 340 от 07.ХІІ.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 374/2011 г., по описа на Районен съд гр.Радомир, с което е потвърдено Наказателно постановление №23-2301689/07.VІ.2011 г. на Директора на Дирекция "Инспекция по труда" Софийска област, с което на ЕТ „Димитър Димитров-Мидима-Д” е наложена имуществена санкция от 1500 лева за нарушение по чл. 62, ал. 1 във вр. с чл.1, ал.2 от КТ.  Решението е окончателно.

08.03.2012г.

КАНД No 75/2012

Решение от 08.03.2012г.

ОТМЕНЯ решение № 235 от 06.Х.2011 г., постановено по н.а.х.д. № 326 по описа за 2011 г. на Районен съд-Радомир, вместо което ПОСТАНОВИ: ОТМЕНЯ наказателно постановление № 23-2302829/12.ІV.2011 г., издадено от Директор на Дирекция “Инспекция по труда Софийска област” гр.София, с което на основание чл.416, ал.5 от КТ във връзка с чл.414, ал.1 от КТ на “Бесттехника ТМ-Радомир” ПАД, в качеството му на работодател по смисъла на §1,т.1 от ДР на КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1500 лв. за нарушение на чл.245, ал.1 от КТ. Решението е окончателно.

08.03.2012г.

КАНД No 70/2012

Решение от 07.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №928/18.11.2011 г. на Районен съд – Перник, постановено по НАХД №1137 по описа на съда за 2011 г., с което е потвърдено НП №0035809/28.05.2011 г. на Директор на ТД на НАП – София, издадено срещу ЕТ ”Георги Борисов-2003” в качество „осигурител”, за нарушение по 7, ал. 1 и ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) във вр. с чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО, като на основание чл. 355, ал. 1 от КСО са наложени две административни наказания „имуществена санкция” в размер на по 500 (петстотин) лв. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

07.03.2012г.

КАНД No 72/2012

Решение от 07.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение №990/27.12.2011 г. на Районен съд – Перник, постановено по НАХД №1004 по описа на съда за 2011 г., с което е потвърдено НП №107467/28.03.2011 г. на Директор на ТД на НАП – София, издадено срещу „Вал Груп” ЕООД за нарушение по чл. 22, ал. 1 от Закона за статистиката и вътрешнообщностната търговия със стоки (ЗСВТС) във връзка с чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗСВТС, като на основание чл. 31, ал. 1 от ЗСВТС му е наложено административно наказание „имуществена санкция” в размер на 200 (двеста) лв.

07.03.2012г.

КАНД No 35/2012

Решение от 06.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 938 от 24.11.2011г., постановено по н.а.х.д.№ 1013/2011г. по описа на Районен съд-Перник. Решението е окончателно.

06.03.2012г.

Административно дело No 15/2012

Определение от 05.03.2012г.

Прекратява делото. Отменя протоколно определение от 10.02.2012г. постановено по АХД № 15/2012г. в частта, с която е даден ход на делото по същество. Оставя без разглеждане жалбата на Кмета на община Перник против решение № 45 на общински съвет гр. Перник, взето по протокол № 5 от 20.12.2011г. Прекратява производството по административно дело № 15/2012г. по описа на Административен съд Перник.Осъжда Община Перник да заплати на Общински съвет Перник разноски по делото в размер на 250лева.Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-мо дневен срок от съобщаването му пред Върховен административен съд на Република България.

Определение №4965 от 04.04.2012 г. на ВАС - Връща делото на същия съд за продължаване на съдопроизводствените действия

Административно дело No 3/2012

Решение от 05.03.2012г.

ОТХВЪРЛЯ жалбата Й.Д.М. срещу Заповед №ДК-10-ЮЗР-185 от 02.12.2011 г. на Началник РДНСК – Югозападен район, с която е отхвърлена като недопустима жалба срещу разрешение за строеж №61/27.06.2011 г., издадено от Главен архитект на Община Радомир за строеж „преустройство на съществуващ гараж и на част от съществуваща аптека с цел промяна на предназначението в офис с общ санитарен възел” в поземлен имот (ПИ) 1432, кв. 109, част от УПИ XIV по плана на гр. Радомир. ОСЪЖДА Й.Д.М. *** (чрез адв. С.А.), да заплати в полза на РДНСК – Югозападен район 150 (сто и петдесет) лв., представляващи направени по делото разноски.

05.03.2012г.

КАНД No 58/2012

Решение от 05.03.2012г.

ОТМЕНЯ решение № 378, постановено по н.а.х. дело № 118/2011 г. по описа на Районен съд гр. Радомир, като вместо него ПОСТАНОВИ: ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 0106938 от 9.ІХ.2010 г. на Директора на ТД на НАП, София, в частта с която на ЗПК “Байкал – 3”, представлявана от Г.З.С. за нарушение по чл. 40, ал. 1 от ЗСч, на основание чл. 47, ал. 3 ЗСч е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева, като намалява размера на имуществената санкция на 500 (петстотин) лева. Решението е окончателно.

05.03.2012г.

КАНД No 61/2012

Решение от 05.03.2012г.

Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение №1146 от 03.01.2012 г., постановено по НАХД №1581/2011 г. на Районен съд гр. Перник, с което е отменено Наказателно постановление №0107086/10.11.2010 г. на Директора на Териториална дирекция на НАП - София, с което на "Юве-2008" ЕООД гр. Перник, за нарушение по чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗСч и чл. 47, ал. 3 от Закона за счетоводството е наложена имуществена санкция в размер на 2 000 лвева.

05.03.2012г.

КАНД No 64/2012

Решение от 05.03.2012г.

Потвърждава решениетоОСТАВЯ В СИЛА Решение №900 от 30.11.2011 г. на районен съд - Перник, постановено по НАХД №1339 по описа на съда за 2011 г., с което е отменено наказателно постановление №Пк-33-22 от 30.06.2011 г. на Началник сектор Перник при РДНСК ЮЗР. решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

05.03.2012г.

АНД No 111/2012

Определение от 05.03.2012г.

Прекратява производството по дело № 111/2012г. по описа на Административен съд Перник.Изпраща жалбата на Г.А.А. *** срещу наказателно постановление № 4359/26.08.2011 г. на Началник група при сектор “Пътна полиция” ОД на МВР Перник за изпълнение задълженията по чл.60, ал.2 от ЗАНН и изпращането й на съответния районен съд. Определението не подлежи на обжалване.

05.03.2012г.

КАНД No 38/2012

Решение от 01.03.2012г.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 978 от 01.12.2011г. постановено по н.а.х.д. № 1126/2011г. по описа на Районен съд-Перник. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

01.03.2012г.

КАНД No 43/2012

Решение от 01.03.2012г.

Оставя в сила решение № 940 от 07.12.2011г. постановено по н.а.х.д. № 1126/2011г. по описа на Районен съд-Перник. Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

01.03.2012г.